15.06.2024.
REGULAMIN - Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, edycja 16. - 2021 Drukuj Poleć znajomemu

  

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. edycja szesnasta

I RUN AT NIGHT

  Night Marathon of the Bydgoski Canal since 2007 ● sixteenth edition

     

 

Race rules in english

  

 Aneks NR 1 do poniższego regulaminu.

1.    Dopuszcza się możliwość odbycia zawodów w formule zdalnej. Każdy będzie mógł zdecydować czy pobiegnie w miejscu zawodów w Bydgoszczy czyli stacjonarnie czy w dowolnie wybranym miejscu czyli zdalnie.

a.    w biegu zdalnym nie obowiązuje pora dnia,

b.    zakładany dystans należy pokonać w terminie od 12 do 13 czerwca 2021 r. Udokumentowane wyniki należy przesłać maksymalnie do dnia 14.06.21 r. do godz. 23:59 na adres poczta@polskiemaratony.pl.

2.    Organizator sklasyfikuje wszystkich zawodników w dwóch osobnych klasyfikacjach.

a.    klasyfikacja open zawodów stacjonarnych, zwyczajowo wg. dystansów i czasów,

b.    klasyfikacja zawodników biegnących zdalnie, zwyczajowo alfabetycznie.

3.    Zwycięzcami zawodów zostaną zawodnicy sklasyfikowani na liście open zawodów stacjonarnych, nawet jeśli czasy uzyskane zdalnie będą lepsze niż uzyskane w Bydgoszczy na trasie zawodów.

4.    Główna zawartość pakietów startowych opisanych w pkt. 10 regulaminu czyli medal i koszulka będzie taka sama dla wszystkich zawodników.  Zawodnicy biegnący zdalnie otrzymają pakiet pocztą. Chęć odbioru pakietu osobiście proszę zgłosić zaraz po zakończeniu zawodów czyli 14.06.21 r. drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5.    Ubezpieczeniem zostaną objęci tylko zawodnicy biegnący stacjonarnie.

6.    Postanowienia końcowe.

a.    do biegu zdalnego należy deklarować się do dnia 22.05.21 r. Deklaracje należy przesłać na adres poczta@polskiemaratony.pl ,

b.     W ZWIĄZKU Z CIĄGLE NIEPRZEWIDYWALNĄ SYTUACJĄ ROZWOJU PANDEMII NIEMOŻLIWE JEST OKREŚLENIE CZY ZAWODY W FORMULE TRADYCYJNEJ CZYLI STACJONARNEJ W OGÓLE SIĘ ODBĘDĄ A JEŚLI TAK TO W JAKIM REŻIMIE SANITARNYM. NIE DOTYCZY TO UDZIAŁU ZDALNEGO.

c.   W przypadku gdy zawody nie będą mogły być odbyte na miejscu w Bydgoszczy, wszyscy zawodnicy najpóźniej do dnia 10 czerwca lub wcześniej będą o tym powiadomieni. Powiadomienia zostaną wysłane na adres elektroniczny podany przy rejestracji.

 

Andrzej Derfert, dyrektor zawodów

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. 16. edycja

Bydgoszcz, 24 marca 2021r. 

 

 

Ponieważ w dniu ogłoszenia poniższago regulaminu sytuacja pandemiczna nadal jest niepewna oraz brak wiarygodnych i udowodnionych prognoz rozwoju pandemii, należy liczyć się z tym, że zawody będą odbyte w formule zdalnej a nie stacjonarnej, której dotyczy ten regulamin.

 

REGULAMIN

Istotne informacje

 

● Podczas weryfikacji w biurze zawodów żadne upoważnienia na odbiór pakietu w czyimś imieniu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! Co oznacza, że pakiet będzie można odebrać tylko i wyłącznie osobiście! Biuro będzie zamknięte na pół godziny przed startem. W wyjątkowych przypadkach, organizator może - po wcześniejszym powiadomieniu przez zawodnika – dostarczyć chip i numer startowy na miejsce startu.

● Zawody rozgrywane są w paku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szuter, asfalt, ziemia). Mimo, że ubytki w nawierzchni i miejsca niebezpieczne są każdorazowo naprawiane trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, itp. niedogodnościami. Dodatkowo zawody prowadzone są po zmierzchu i w porze nocnej co dodatkowo sprzyja niebezpiecznym sytuacjom!

Posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów JEST OBOWIĄZKOWE! Trasa będzie oświetlona lampami parkowymi, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za awarie tego oświetlenia co miało miejsce podczas 14. Edycji!

● Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów. Udział zawodników z psami i innymi zwierzętami również jest ZABRONIONY!

● CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

 

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński

Popularyzacja biegów długodystansowych,


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920


3. TERMIN I MIEJSCE

12 czerwca 2021 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

13 czerwca 2021 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Połowa trasy jest po remoncie w 2020r. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.

Taką zmianę dystansu trzeba zgłosić w biurze zawodów podczas weryfikacji a najpóźniej po zakończeniu biegu!

 1/10 maratonu     4,2195km

 2/10 maratonu     8,439km

 3/10 maratonu   12,6585km

 4/10 maratonu   16,878km

 półmaraton

 6/10 maratonu   25,317km

 7/10 maratonu   29,5365km

 8/10 maratonu   33,756km

 9/10 maratonu   37,9755km

 maraton

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów  zwrotnych mocowanych do obuwia biegacza. Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości

Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy a po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin,

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, czyli urodzeni 12.06.2003 roku lub wcześniej.

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking i piechurów.
CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

·        Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,

·        Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony http://super-sport.com.pl do dnia 22.05.2021r.

Z dniem 23.05.2021 lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 12 czerwca 2021 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

          60 zł – płatne do 30.11.2020r.

          75 zł – płatne do 28.02.2021r.

          90 zł – płatne do 22.05.2021r.

Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy dotpay, udostępniony podczas zgłoszenia/rejestracji,

Opłata manipulacyjna za wpłatę on-line zawiera się w kwotach opłaty za bieg.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Należy wówczas zarejestrować się ponownie,

Z dniem 23.05.2021 wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 120 zł, płatne gotówką w biurze zawodów.

Wpłaty dokonane po 22.05.2021r. nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.


10. ŚWIADCZENIA, zmiany

Osoby, które ukończą bieg otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 22.05.2021r, ma zagwarantowany pakiet startowy czyli unikalny medal, okolicznościową koszulkę i pamiątkowy numer startowy. Wzbogacenie pakietu o koszulkę i inne ewentualne upominki  uzależnione będą od budżetu imprezy i możliwości finansowych organizatora,  poprawka 19.04.2021r.

Organizator umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://super-sport.com.pl iindywidualnego dyplomu z biegu,

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia.

Aby ją przywołać dzwonimy i podajemy  dokładną lokalizację zdarzenia,

Numer telefonu do ratowników medycznych w karetce będzie nadrukowany na numerze startowym,

Trasę biegu będzie monitorował również mobilny ratownik medyczny. 

Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek. Organizator w związku z pandemią i obostrzeniami zapewni napoje w zamkniętych butelkach. Zawodników prosi się o wykorzystywanie ich w całości.

Organizator poczyni starania aby w punkcie odżywczym znajdowały się zapakowane pojedynczo artykuły spożywcze.

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 12 czerwca 2021 r. (sobota) do 13 czerwca 2021 r. (niedziela), udostępnione będą materace,

Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice będą dostępne na terenie obiektu KS „Gwiazda”.

W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.


11. KLASYFIKACJE, NAGRODY

Podczas biegu będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN,

W pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton (42.195km.) – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu.

Zawodniczka i zawodnik za pierwsze miejsce w maratonie (bieg) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w maratonie (bieg) będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PLpoczta@polskiemaratony.pl - kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - biuro@ksgwiazda.pl - telefon 52 3797801, kom. 517 495 683.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników w każdym momencie od ogłoszenia zapisów poprzez komunikat na portalu POLSKIE Maratony.PL i  na profilu FB, lub poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego


Andrzej Derfert, dyrektor zawodów

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. 16. edycja

Bydgoszcz, październik 2020r.

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside