14.07.2024.
REGULAMIN - Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, edycja 18., 2023 r. Drukuj Poleć znajomemu

  

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. edycja osiemnasta

I RUN AT NIGHT

  Night Marathon of the Bydgoski Canal since 2007 ● 18th edition

     

 

Race procedures in english

    

REGULAMIN

 

 

 

Z powodu wojny i napaści na UKRAINĘ  przez rosję i białoruś, podobnie jak znakomita większość organizacji sportowych, nie dopuszczamy udziału zawodników z tych reżimów w naszych zawodach! Podobną decyzję podjęli min.: PKOl, PZLA, World Athletics, European Athletics !

 

 

   

Istotne informacje

● Podczas weryfikacji w biurze zawodów żadne upoważnienia na odbiór pakietu w czyimś imieniu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! Co oznacza, że pakiet będzie można odebrać tylko i wyłącznie osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości! Biuro będzie zamknięte na pół godziny przed startem.

Wcześniejsze starty, przed startem regulaminowym będą skutkowały sklasyfikowaniem jako DNS (did not start). Powyższe nie dotyczy kategorii masters, do której przynależność określa tylko i wyłącznie organizator.

Zawody rozgrywane są w parku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szuter, asfalt). Trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, szyszkami, itp. niedogodnościami. Dodatkowo zawody prowadzone są po zmierzchu i w porze nocnej co dodatkowo sprzyja niebezpiecznym sytuacjom!

● Trasa zawodów biegnie min. na dwóch krótkich odcinkach na pasie drogowym. W skład pasa drogowego wchodzi min. chodnik i jezdnia. Uczestnicy zobowiązani są do pokonania tych odcinków TYLKO I WYŁĄCZNIE PO CHODNIKU! Podczas dobiegania i zbiegania z pasa drogowego należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb organizatora!

● Posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów JEST OBOWIĄZKOWE! Trasa będzie oświetlona lampami parkowymi, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za awarie tego oświetlenia, które nie należy do organizatora!

Zabrania się uczestnictwa zawodników Nordic Walking, rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów. Organizator nie akceptuje udziału zawodników z psami i innymi zwierzętami!

 

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński,

Popularyzacja biegów długodystansowych.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920


3. TERMIN I MIEJSCE

17 czerwca 2023 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

18 czerwca 2023 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03:00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53 m n.p.m., następnie - 48 m n.p.m., na nawrocie - 45 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na sześciu dystansach będących wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.

Taką zmianę dystansu (SKRÓCENIE/ZWIĘKSZENIE) trzeba zgłosić NIEZWŁOCZNIE po podjęciu takiej decyzji w punkcie pomiaru czasu.

Zawodnik, który ukończy zawody na dystansie krótszym niż półmaraton lub po upływie limitu czasu nie będzie sklasyfikowany w wynikach. Przy jego nazwisku pojawi się tylko skrót DNF (did not finish).

Dystanse:

  półmaraton

  6/10 maratonu   25,317km

  7/10 maratonu   29,5365km

  8/10 maratonu   33,756km

  9/10 maratonu   37,9755km

 maraton

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów mocowanych do obuwia biegacza. Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,

Numer startowy będzie  spersonalizowany a po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin, a w kategorii masters limit jest nieograniczony. Przynależność do kategorii masters określa tylko i wyłącznie organizator.

Opieka medyczna będzie wynajęta do godz. 03:00 w dniu 18.06.2023 r. Zawodnicy kontynuując bieg po upływie 6. godzin od startu, decydują się na pobyt na trasie bez opieki medycznej.

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu, nie należący do kategorii masters zobowiązani są do przerwania biegu.

 


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, czyli urodzeni 17.06.2005 roku lub wcześniej.

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

         Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,

        Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 Suma ubezpieczenia w zakresie podstawowym to 10.000,00 zł.

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony http://super-sport.com.pl do dnia 25.05.2023 r. 15 maja 2023 r. Wpłaty należy dokonać również 15 maja aby była ona widoczna w sesji bankowej w dniu 16 maja!

Z dniem 26.05.2023 r. 15 maja o godz. 23:59 lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 17 czerwca 2023 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

          79 zł – płatne do 30.11.2022 r.

          99 zł– płatne do 28.02.2023 r. 10.03.2023 r.

          119 zł– płatne do 25.05.2023 r. 15 maja

Opłatę startową należy wnosić na konto organizatora:

zapisy zamknięte!

OBOWIĄZUJE ZASADA: ZAPISUJĘ SIĘ I PŁACĘ, KONIEC, KROPKA!!!

Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia do biegu powinien zaraz i niezwłocznie dokonać opłaty startowej. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Należy wówczas zarejestrować się ponownie.

Z dniem 26.05.2023 r.  15 maja 2023 r. wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 180 zł, płatne gotówką w biurze zawodów. Rozmiar koszulki niegwarantowany.

Będzie też można pobiec tylko z chipem i numerem startowym bez pakietu (bez medalu, bez koszulki), opłata 50 zł.

Wpłaty dokonane po 25.05.2023 r. 15 maja 2023 r. nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.


10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 25.05.2023 r. 15 maja, ma zagwarantowany w biurze zawodów pakiet startowy czyli okolicznościową koszulkę, pamiątkowy numer startowy i dodatkowe gadżety uzależnione od możliwości finansowych organizatora.

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia. Aby ją przywołać dzwonimy i podajemy  dokładną lokalizację zdarzenia, Numer telefonu do ratowników medycznych w karetce będzie nadrukowany na numerze startowym, Trasę biegu będzie monitorował również mobilny ratownik medyczny. 

Na trasie biegu organizator zapewni napoje i artykuły spożywcze, umożliwi też wystawienie własnych odżywek.

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 16:00, 17 czerwca 2023 r. (sobota) do godziny 12:00 w dniu 18 czerwca 2023 r. (niedziela). Udostępnione będą materace.

Organizator zapewnia depozyt rzeczy. Przekazanie i odbiór rzeczy wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice będą dostępne na terenie obiektu KS „Gwiazda”.

W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.


11. KLASYFIKACJE

Podczas biegu będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN. 

W pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton (42.195km.) – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu.

Zawodniczka i zawodnik za pierwsze miejsce w maratonie (bieg) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w maratonie (bieg) będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl - kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - biuro@ksgwiazda.pl


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik w pełni zgadza się z postanowieniami tego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników w każdym momencie od ogłoszenia zapisów poprzez komunikat na portalu POLSKIE Maratony.PL i  na profilu FB, lub poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”


Andrzej Derfert, Dyrektor „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”

Bydgoszcz, sierpień 2022 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside